dilluns, 23 de juliol de 2012

PSC I INICIATIVA PRESENTEN DEMÀ MOCIONS DE REPROVACIÓ A ALBERTO SÁNCHEZ DE PxC PELS FETS DE LA Pç ESPANYA


ORDRE DEL DIA
PLE 2012/10 Ordinari del dia 24 de juliol de 2012
PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE CELEBRARÀ L'AJUNTAMENT PLE EL
PROPER DIA 24 DE JULIOL DE 2012, A LES 18:00 HORES DE PRIMERA
CONVOCATÒRIA, A LA SALA DE PLENS;
MOCIONS GRUPS POLÍTICS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
PUNT 25, U0104/1410: MOCIÓ CONTRA L’EXALTACIÓ I ÚS DE SIMBOLOGIA ANTIDEMOCRÀTICA EN CELEBRACIONS ESPORTIVES
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
PUNT 36: MOCIÓ PER REPROVAR LA PARTICIPACIÓ D’UN REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT EN ACTUACIONS DE CARÀCTER FEIXISTA.
TEXT DE LES MOCIONS:
(Si no s'obre sencera clica "més informació" al final)
MOCIÓ D'ICV-EUIA PER REPROVAR LA PARTICIPACIÓ D’UN REGIDOR
D’AQUEST AJUNTAMENT EN ACTUACIONS DE CARÀCTER FEIXISTA.


Ateses les actuacions de caràcter feixista que van tenir lloc el passat 1 de juliol a la Plaça d’Espanya de Barcelona aprofitant la celebració de la final de l’Eurocopa de futbol.
Atès que en aquesta fets, a més de simbologia feixista i racista es van proferir consignes en aquest mateix sentit i fins i tot es van produir agressions violentes a ciutadans que es trobaven en la zona.
Atès que els esmentats fets de caràcter feixista són contraris a l’esperit
democràtic i de respecte als Drets Humans continguts en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Atesa la participació, àmpliament documentada per la premsa, d’un càrrec electe d’aquest Ajuntament, que va prometre la Constitució i que la seva actitud contradiu aquesta promesa i per tant qüestiona el seu
respecte als Drets Humans.
Atès que la voluntat majoritària de la ciutadania es basa en el respecte i salvaguarda dels Drets Humans i per tant oposada a qualsevol mena de posicionament antidemocràtic i a qualsevol discriminació per raó de
procedència, color de la pell, creença o qualsevol altre situació personal.
Atès que l’any 2000, l’Ajuntament va refermar aquests principis amb l’adhesió a la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, que estableix que la ciutat és un espai col·lectiu que pertany a
tots els seus habitants, sense distinció de nacionalitat, i que tenen dret a trobar les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, assumint deures de solidaritat.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb els Drets Humans i rebutjar qualsevol mena de manifestació contrària als mateixos.
SEGON.- Reprovar la participació en els esmentats fets del passat 1 de juliol del Regidor de Plataforma per Catalunya en aquest Ajuntament Sr. Alberto Sánchez López.
TERCER.- Demanar a la Conselleria de l’Interior la investigació dels fets així com la participació del Sr. Alberto Sánchez López per si s’haguessin comès actes contraris a la legalitat vigent.
QUART.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Interior i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.MOCIÓ DEL PSC
Atès que l'esport, les seves manifestacions i celebracions, en suma, són activitats exercides per persones lliures, en una societat oberta, que a Espanya i Europa estan basades en el respecte de la diversitat i igualtat
entre les persones.
Atès que en aquest terreny de l'educació en valors -especialment reflectida en l'olimpisme com a filosofia de vida- l'exemple personal és el que més compta i influeix en joves esportistes i en el conjunt de la societat.


Atès que la potencialitat de l'esport en la seva dimensió formativa és enorme: pel seu caràcter lúdic i atractiu, però també per la seva condició d'experiència vital, en què els seus practicants se senten protagonistes, alhora que reforcen les seves relacions interpersonals i posen en joc afectes, sentiments, emocions i identitats, amb molta més facilitat que en altres disciplines.
Atès que el patrimoni comunitari europeu per eradicar la violència de l'esport està assentat en la convicció que són els ciutadans en el seu conjunt, és a dir, totes i cadascuna de les persones que la integren, els qui tenen l'obligació de contribuir, cadascú des del seu respectiu àmbit de competències, que els estadis, les instal·lacions esportives i els espais a l'aire lliure que alberguen les seves expressions i celebracions, siguin llocs
oberts, segurs, incloents i sense barreres. Un espai de trobada en què esportistes i aficionats espectadors, així com la resta d'agents que conformen l'àmbit esportiu respectin els principis de l'ètica esportiva i el dret de les persones a la diferència i la diversitat.
Atès que el món de l'esport a nivell mundial promulga que cap raça, religió, creença política o grup ètnic es pot considerar superior a les altres. I en aquest aspecte, el que passi en l'esport ha de reflectir els valors en què se sustenta la nostra convivència democràtica.
Atès que fruit dels èxits esportius i del sentiment d'alegria, orgull o satisfacció pel triomf que aquests provoquin, sigui comú la celebració dels èxits en espais públics ciutadans.

Vist que l'elevat grau d'acceptació del futbol entre la població porta en moltes ocasions al fet que els dirigents o seguidors de certes ideologies polítiques se serveixin del futbol i les seves expressions per fer arribar el seu missatge a l'electorat que s'identifica amb els seus postulats.
Vist que el paper que juga un tipus específic i minoritari d'aficionats d'ideologia extremista en les celebracions esportives, com a element transmissor en un àmbit populista i marcadament orientat cap a la diferenciació i l'exclusió del diferent, i a més, va habitualment acompanyat de simbologia feixista, nazi o d'ensenyes pre-democràtiques i no constitucionals.
Vist que aquestes exaltacions públiques dels símbols i ensenyes anteriorment esmentades sovint van acompanyades d'actes vandàlics en l'espai públic.
Atès que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a celebrar els esdeveniments esportius o victòries dels seus equips sense haver de preocupar-se dels violents o dels que inciten o fan apologia de la violència, el racisme o la xenofòbia mitjançant els símbols anteriorment citats.
Atès que creiem que l'exhibició d'aquest tipus de símbols constitueix un signe d'indecència i insensibilitat cap a les víctimes del nazisme o el feixisme, que recordem que van ser milions al món.
Atès que avui dia l'exhibició de símbols d'exaltació del franquisme, els feixismes i el nazisme en l'àmbit privat i públic per part de particulars, encara que tinguin una projecció pública considerable, no és constituent de delicte segons la legislació espanyola, atenent a la llibertat d'expressió.
Atès que la Llei de partits aprovada el 2002 assenyala que un partit "ha de ser declarat il·legal" quan vulneri en les seves actuacions "els principis democràtics". En concret, un dels seus articles obliga a revisar la "trajectòria del partit" i dels seus membres, les seves manifestacions i convoAtès que malgrat els avenços obtinguts en aquesta matèria hi ha una inadequació de la legislació actual per adoptar mesures de prevenció i de sanció contra actes violents o exhibicions de símbols que incitin amb motivacions racistes o xenòfobes, així com contra comportaments i actituds racistes, xenòfobes i intolerants en esdeveniments o celebracions esportives, quan aquestes es produeixen fora de les instal·lacions esportives o els seus voltants.
Atès que entenem que les administracions de l'estat o autonòmiques han de garantir que els espectacles o celebracions esportives organitzades o espontànies no han de ser utilitzats per difondre o transmetre missatges o simbologia que són alienes a l'esport. L'esport és esport, i les ideologies polítiques no han de ser utilitzades en aquest àmbit.
Atès que a l'Europa democràtica no es comprèn que pugui passar una cosa així. Països com Àustria, Hongria, França, Lituània, República Txeca, Polònia o Rússia, prohibeixen i castiguen fer apologia i exhibicionisme de simbologia nazi en els espais públics. A Alemanya i Àustria es castiga fins amb 5 anys de presó exhibir aquest tipus de símbols.
Atès que volem cridar la atenció sobre la gran contradicció que, enfront dels valors democràtics, suposa utilitzar uns símbols que van significar l'esclavitud, i la mort en molts casos, de milions d'homes, dones i nens.
El grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de l'Hospitalet a l'exhibició o ostentació d'escuts, insígnies, banderes, pancartes o altres objectes o  mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, relacionats amb qualsevol tipus d'ideologia o moviment que incitin a la violència, l'odi, el racisme i xenofòbia, o bé sigui utilitzada en actes d'apologia i d'exaltació de règims no constitucionals, ja pertanyin aquests al passat o al present .
SEGON.- Instar el Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya a que estudiï possibles solucions a les mancances en les lleis vigents, per poder legislar adequadament i evitar la impunitat d’aquest tipus d'exhibicions i celebracions i els seus símbols, introduint un nou marc legislatiu que reguli aquest tipus de conductes particulars o col·lectives sense importar l'espai públic en què es produeixin.
TERCER.- Instar la Fiscalia Superior de Catalunya a que estudií actuar d'ofici, contemplant l'articulat de les lleis vigents LO6/2002 (article 9), Llei 52/2007 respecte a l'actuació de partits polítics o els seus membres que vulnerin els prin cipis democràtics o facin exaltació d’aquest tipus d’ideologia o règims.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups polítics representats al Parlament de Catalunya, als grups polítics representats als Congrés dels Diputats, als Ministeris de Justícia i al d’Interior, a la Secretaria de Estado para el Deporte, al Departament d’Interior i al de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i a la Fiscalia Superior de Catalunya.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada