dimarts, 27 d’agost de 2013

PUBLICO AQUEST ARTICLE AL PERIÓDICO, CRÍTIC SOBRE EL SEGUIMENT DELS MOSSOS A LES DONES AMB NIQAB: "EL TERRORISTA NO DÓNA PISTES"

  
(Veig que la portada inicial que deia "salafismo violento" ha estat canviada i s'ha eliminat aquest qualificatiu)

EL TERRORISTA NO DÓNA PISTES
Xavier Rius
No hi hauria res a objectar sobre el seguiment que porten a terme els Mossos d'Esquadra de dones que surten al carrer amb la cara tapada amb nicab o vel integral si això fos només un simple estudi sociològic per il·lustrar la comissió del Parlament que ha de debatre la regulació i possibles limitacions d'anar amb la cara tapada al carrer i als equipaments públics.

El Parlament va aprovar el juliol passat una moció instant la mateixa Cambra a debatre i regular les mesures que s'han d'adoptar en matèria de seguretat pública davant l'ocultació de la cara, ja sigui un vel integral o un passamuntanyes. Regulació que, en el cas que impliqués la seva absoluta prohibició a la via pública, considero que seria de dubtosa constitucionalitat i de difícil aplicació, ja que no crec que una llei pugui regular, per exemple, a quina temperatura es pot portar la cara tapada a l'hivern, ja sigui amb passamuntanyes o un nicab.

Però al marge que la realització per part de la policia de l'esmentat cens i la localització de dones amb vel integral no infringeixi cap llei, és de poca utilitat si el que es pretén és, com sembla, localitzar i desactivar preventivament possibles cèl·lules de terrorisme islàmic. Si observem els terroristes suïcides que han actuat a Europa i els Estats Units els últims 12 anys, la majoria d'ells portaven una vida molt diferent de la de l'islamista barbut vestit amb túnica blanca i una dona tapada amb vel integral. Molts d'ells bevien alcohol o n'havien begut fins a dates recents anteriors als atemptats i també havien tingut nòvies vestides a la manera occidental. I a més a més, forma part dels manuals d'acció, tant dels grups terroristes com dels anomenats llops solitaris, no donar pistes i evitar ser identificats en la vida quotidiana com a islamistes radicals.

Certament, les poques dones que a Catalunya porten nicab seguiran el corrent salafista de l'islam. Però es torna a confondre el salafisme amb el terrorisme. El salafisme és un corrent de l'islam, d'aquells que desitgen viure com ho feien els primers deixebles de Mahoma. I això no significa que els salafistes proposin la violència. La majoria dels terroristes musulmans a Europa no sorgeixen de l'entorn de mesquites salafistes sinó del desarrelament social, i prenen l'islamisme violent com una sortida a la seva crisi personal i d'identitat. Dels que sí que haurien de sospitar els cossos policials és d'aquells joves que han nascut o crescut a Europa que tornen després d'haver combatut a Síria o l'Afganistan. Aquests, que n'hi ha, sí que són un col·lectiu que s'ha de controlar.


Leer artículo en castellano en El Periódico 


Aquest article complementa aquesta notícia que és el Tema del dia, a l'edició d'avui:
 Els Mossos ‘censen’ les musulmanes amb vel integral
ANTONIO BAQUERO
 BARCELONA
Els Mos­sos d’Es­qua­dra se­guei­xen molt de prop l’a­pa­ri­ció de ni­cabs i bur­ques a Ca­ta­lu­nya, per­què se’ls con­si­de­ra in­di­ca­dors de l’ex­pan­sió de la doc­tri­na sa­la­fis­ta. El se­gui­ment d’a­quest fe­no­men s’ha sis­te­ma­tit­zat i, des de fa un any, agents de di­ver­ses uni­tats de la po­li­cia de la Ge­ne­ra­li­tat han re­but la con­sig­na de...

Cap comentari:

Publica un comentari