diumenge, 30 de juny de 2013

EL PLE DE VIC DE DILLUNS LIMITARÀ L'ÚS QUE FA PxC DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I EL TELÈFON COM A SEU NACIONAL I NO PERMETRA QUE S'HI UBIQUI L"OFICINA DE DEFENSA DEL VIGATÀ AUTÒCTON" Unitat Contra el Feixisme intervindrà al Ple


    DESPATX DE GRUP MUNICIPAL DE PxC O SEU I TELÈFON NACIONAL DEL PARTIT?
En el Ple municipal de Vic del passat 3 de juny (clica),  l'alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, a preguntes de Marc Barnolas de la CUP i d'Iban Lapeira de Solidaritat, va manifestar que no permetria que les dependències municipals assignades a PxC, del Palau Bojons, siguin utilitzades per ubicar-hi el Servei de Defensa del Vigatà Autòcton, anunciat per PxC, que exercirà l'advocat gironí Francisco Bueno Celdrán, en entendre que aquest servei discriminaria als ciutadans. Vila d'Abadal respongué que "en una seu privada de partit, PxC pot discriminar als ciutadans que li sembli, però no a les de l'Ajuntament".
       L'alcalde, en canvi, no va aclarir les preguntes i queixes dels dos grups pel fet que la seu nacional de PxC estigui ubicada a les oficines dels grups municipals d'oposició del Palau Bojons, que el telèfon que es dóna de la seu a la web i fulletons electorals, siguin els esmentats despatxos, i que moltes de les reunions nacionals del partit es facin a la sala contigua dels despatxos. Fins i tot sovint, si es truca al telèfon municipal de PxC, que és el que surt com a telèfon de la seu nacional, el telèfon municipal, que paga l'Ajuntament, desvia la trucada al mòbil d'una regidora, despesa que presumptament recau a compte de l'Ajuntament.
        De fet la resta de grups d'oposició tenen local propi fora de les dependències municipals i no utilitzen gaire els despatxos del Palau Bojons, on potser per no coincidir-hi amb els dirigents locals i d'altres demarcacions de PxC, només hi guarden propaganda o cartells.
        En aquell Ple Vila d'Abadal de CiU i també ERC van dir que s'hauria de revisar quin és la utilització que es fa dels despatxos municipals. Jo ja havia informat diverses vegades de l'ús que fa PxC del Palau Bojons, com a seu central del partit.
       Doncs en el Ple de demà dilluns, 1 de juliol, la CUP i ICV-EUiA presentaran una moció demanant que es defineixi quin és l'ús que poden fer els partits de les dependències municipals, per tal d'evitar que, amb fons de la ciutat, esdevingui la seu nacional d'un partit, i que els caps de setmana s'hi facin les reunions executives com el Consell de Presidència, Consell Executiu, Consell o Comitè de Campanya electoral, etc. Tot fa pensar que la moció, que adjunto aquí sota, serà aprovada. La moció anirà acompanyada d'una petició de paraula d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, que intervindrà en el Ple.
         Prèviament es votarà una moció de CiU, CUP, PSC, ERC i ICV-EUiA de condemnat del cop d'estat del General Franco, ara fa 77 anys. Caldrà veure què fa PxC. En un comunicat Josep Anglada ha anunciat que el Ple de demà potser serà "mogudet"
         

              TEXT DE LES DUES MOCIONS

a) MOCIÓ PRESENTADA PER CIU, CUP, PSC, ERC I ICV-EUIA CONDEMNANT LA REVOLTA MILITAR FEIXISTA DIRIGIDA PER GENERAL FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE EL JULIOL DE 1936

 Foto: Jordi Puig

f) MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP I ICV-EUIA DE DENÚNCIA PER LES ACTIVITATS RACISTES I XENÒFOBES DE PXC A LA CIUTAT DE VIC I DE PROPOSTES PER A MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

 "ATÈS que existeix un alarmant augment del racisme i de la xenofòbia en la nostra societat i un
clar creixement de grups d’ultradreta a Europa: Grècia, França, casa nostra, ...
ATÈS que el poble de Catalunya, representat per 32 agents institucionals: el Govern de Catalunya, els grups parlamentaris, entitats municipalistes, agents econòmics i socials i els membres de la Taula de ciutadania i immigració en representació del teixit associatiu vinculat
amb la gestió de la immigració,varen signar un nou acord social el dia 19 de desembre de 2008 i que es materialitza en el redactat del Pacte Nacional per a la Immigració i que entre altres es regeix per els principis d’actuació de:
-Garantir el respecte i l’extensió dels drets humans.
-Garantir la igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat
-Garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència.
-Promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries.
-Incorporar la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions dels agents signants del
Pacte Nacional per a la Immigració.
ATÈS el que sobre la discriminació de les persones diu el punt 2 de l'article 9 i l'article 14 de la Constitució Espanyola. I la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al punt 1 de l'article 39
bis. I, també, el punt 1 de l'article 84 del Capítol II de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. I, finalment, l'Estatut de Catalunya, al punt 2 de l'article 15: “Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal”.
ATÈS el que disposen els articles 27 i 28 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre sobre el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació a la disponibilitat i usos dels espais municipals cedits als grups polítics representats en el consistori vigatà.
ATÈS que a la nostra ciutat PxC ha publicat, a començaments del mes de juny, un butlletí amb un contingut obertament xenòfob, discriminatori i racista envers una part de la població de la ciutat de Vic que anuncia la posada en marxa del Servei per la Defensa del Vigatà, on s'especifica que ha estat creat: “amb la finalitat de vetllar per a la defensa dels drets dels habitants de la ciutat de Vic que no siguin immigrants” i també que: “Vic ha de ser per als vigatans i no pas per als immigrants”.
ATÈS que, a més, aquest anomenat Servei per a la Defensa del Vigatà, dóna com a contacte el número de telèfon que l’Ajuntament de Vic ha cedit al grup municipal de PxC per a assumptes de la regidoria, no pas perquè l’utilitzi per als seus interessos partidistes.
ATÈS que les actuacions de PxC a la nostra ciutat de Vic estan basades en una política discriminatòria i racista que es recolza en la difusió de rumors, sense fonament, respecte de la població immigrant, per tal de culpabilitzar-la de la crisi social i econòmica que patim i que té com únic objectiu dividir la població en favor de polítiques feixistes i antidemocràtiques.
ATÈS que ens trobem en un projecte d’emancipació de la nostra nació, creant un nou estat de dones i homes lliures, projecte que tot nouvingut ha d’adoptar com a propi en el marc d’una societat justa i igualitària, sota un règim democràtic que respecti els drets de totes les persones.


 L'Ajuntament de Vic, reunit en sessió plenària el dia 1 de juliol de 2013, ACORDA:
PRIMER– Definir i aplicar de forma immediata les normes d'ús dels locals municipals destinats als grups polítics del consistori. Aquestes normes hauran d'incloure com mínim els aspectes següents: Horaris i criteris d'accessibilitat activitats no específiques de l'àmbit municipal, compliment de normatives d'espais públics referents a salubritat i altres consideracions higiènico-sanitàries, consum i ús d'equipaments o elements de comunicació, prohibició de qualsevol activitat discriminatòria i regulació d'un règim sancionador.
SEGON- Realitzar d'ofici les indagacions pertinents per tal de verificar el compliment real d'aquestes normes d'ús.
TERCER- Prendre, en el menor temps possible, les mesures jurídiques necessàries per tal de garantir l'adequat compliment d'aquestes normes.
QUART- La posada en marxa d’una campanya permanent antirumors que consistirà en la creació d’estratègies amb la finalitat de desmentir els rumors racistes, i l’elaboració d’una guia en la que es publiquin les dades reals de la incidència de la població immigrant en la nostra societat, dades que actualment ja tenim disponibles. Aquesta campanya s’adequarà al projecte que confeccionin els tècnics pertinents.
CINQUÉ- Proposar a Unitat contra el Feixisme i el Racisme d'Osona, que s'incorpori al Consell
de Convivència i Seguretat de Vic.
SISÉ- Mostrar el rebuig, d’acord amb els principis del Pacte Nacional per a la immigració, a qualsevol manifestació discriminatòria, xenòfoba, racista i antidemocràtica, ara i en el futur, i molt especialment quan aquesta provingui de grups polítics vinculats a l’Ajuntament de Vic.
VUITÉ- Comunicar a la fiscalia antidiscriminació un relat dels fets esmentats, acompanyant-hi la prova de què es disposi, per tal que avaluï si poden ser constitutius d'algun il·lícit penal."


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada