divendres, 28 de febrer de 2014

ELS CETI, AIXETA D'EUROPA. Publico aquest article a El Periódico sobre els Centres d'Estància Temporal de Ceuta i Melilla

Una de les conseqüències de la pressió que va fer Espanya i la Unió Europea el 2005 per acabar amb les piragües que arribaven a Canàries, va ser el desplaçament de les rutes cap a l’illa italiana de Lampedusa i Grècia. Una migració que s’ha incrementat aquest últim any per l’èxode generat per les guerres de Síria, Líbia i Mali.
 Molts dels que arriben a Ceuta i Melilla, si són persones fugides d’un conflicte, poden sol·licitar la protecció que atorguen les lleis d’asil o la subsidiària a les víctimes de guerres. Però, mentre que el preu per poder embarcar-se en una pastera cap a Lampedusa és alt, saltar les tanques de les dues ciutats o arribar nedant des del Marroc és gratis.
 La pressió migratòria sobre les costes andaluses i canàries és deu vegades menor en aquests moments que la que patien fa nou anys. Però segueix havent-hi molts subsaharians que van iniciar fa temps la ruta cap a les costes del Marroc. I, evidentment, ni faran marxa enrere, ni viatjaran milers de quilòmetres cap a Lampedusa.
 Una gran part dels que han saltat recentment la tanca a Melilla fugen de Síria, i van agafar aquest camí perquè no tenien mitjans per pagar la pastera. Recordem el cas de Manar Almustafa, la dona siriana que va arribar a Barcelona el 29 de desembre amb el 90% del seu cos cremat, per ser atesa a la unitat de cremats de la Vall d’Hebron. Manar va recórrer un llarg camí des de Síria i va aconseguir burlar la tanca de Melilla. Una vegada a dins va sol·licitar protecció com a víctima de guerra. Però va estar retinguda dos mesos a la ciutat sense aconseguir resposta, fins que, gràcies a la difusió del cas a la premsa, se li va atorgar la protecció que li ha permès traslladar-se a Barcelona.
 La pressió que pateixen Ceuta i Melilla és un problema que no ha de recaure només en les autoritats espanyoles, sinó que l’ha d’afrontar tota la Unió Europea. Però aquesta pressió és un peatge que Espanya ha d’assumir per tenir aquestes ciutats a l’altre costat del Mediterrani. Els CETI són senzillament l’aixeta amb què Espanya obre i tanca la porta segons la pressió que rep.
 Aquells que salten la tanca o arriben nedant, saben que han d’evitar que la Guàrdia Civil els agafi i sense donar-los peu a dir que són menors, dones embarassades o sol·licitants d’asil, vulnerant la llei, obri la tanca i els empenyi cap al Marroc. Si eviten que els atrapin i arriben a comissaria, tenen molt de guanyat. Demanen asil, es declaren víctimes de conflictes armats o, senzillament, no donen la seva identitat. L’admissió de la sol·licitud d’asil impedeix l’expulsió, i la falta de dades, en els altres casos, fa poc probable que aquesta es pugui executar. Llavors entren als llimbs dels Centres d’Estada Temporal d’Immigrants, on poden passar mesos, i poden deambular per aquestes ciutats. La majoria obté l’enyorat passatge a la Península quan s’accepta la seva sol·licitud d’asil o quan, si resulta difícil la seva expulsió, aquests centres es col·lapsen amb noves arribades.
 Els valors de solidaritat i defensa dels drets humans s’expressen tractant amb humanitat aquestes persones, no proposant una impossible legalització de les anomenades expulsions en calent. 
Xavier Rius, periodista


Llegir a El Periódico en català (clica)
Leer en castellano en El Periódico
El meu anàlisis complementa l'article de Mayka Navarro que és Tema del dia al Periódico (clica)
Leer el artículos del 15 de febrero," Ceuta y los muertos en agua salada"

LOS CETI, EL GRIFO DE EUROPA
Una de las consecuencias de la presión que hizo España y la Unión Europea en el 2005 para acabar con los cayucos que llegaban a Canarias, fue el desplazamiento de las rutas hacia la isla italiana de Lampedusa y Grecia. Una migración que
se ha incrementado este último año por el éxodo generado por las guerras de Siria, Libia y Mali.
 Muchos de los que llegan a Ceuta y Melilla, al ser personas huidas de un conflicto, pueden solicitar la protección que otorgan las leyes de asilo o la subsidiaria a las víctimas de guerras. Pero mientras el precio para poder embarcarse en una patera hacia Lampedusa es alto, saltar las vallas de las dos ciudades, o llegar a nado desde Marruecos es gratis.
 La presión migratoria sobre las costas andaluzas y canarias es diez veces menor en estos momentos que la que padecían hace nueve años. Pero sigue habiendo muchos subsaharianos que iniciaron hace tiempo la ruta hacia las costas de Marruecos. Y, evidentemente, ni van a dar marcha atrás, ni van a viajar miles de kilómetros camino de Lampedusa.
 Una gran parte de los que han saltado recientemente la valla en Melilla, huyen de Siria y tomaron este camino al no tener medios para pagar la patera. Recordemos el caso de Manar Almustafa, la mujer siria que llegó a Barcelona el 29 de diciembre con el 90% de su cuerpo quemado, para ser atendida en la unidad de quemados del Vall d’Hebron. Manar recorrió un largo camino desde Siria y consiguió burlar la valla de Melilla. Una vez dentro solicitó protección como víctima de guerra. Pero estuvo retenida dos meses en la ciudad sin conseguir respuesta, hasta que, gracias a la difusión del caso en la prensa, se le otorgó la protección que le ha permitido trasladarse a Barcelona.
 La presión que padecen Ceuta y Melilla es un problema que no debe recaer solo en las autoridades españolas, sino que debe ser afrontado por toda la Unión Europea. Pero esa presión es un peaje que España debe asumir por tener dichas ciudades al otro lado del Mediterráneo. Los CETI son sencillamente el grifo con el España abre y cierra la puerta según la presión que padece.
 Aquellos que saltan la valla o llegan a nado saben que deben evitar que la Guardia Civil los coja y sin darles pie a decir que son menores, mujeres embarazadas o solicitantes de asilo, vulnerando la ley, abra la valla y los empuje hacia Marruecos. Si evitan ser atrapados y llegan a comisaría tienen mucho ganado. Piden asilo, se declaran víctimas de conflictos armados o, sencillamente, no dan su identidad. La admisión de la solicitud de asilo impide la expulsión, y la falta de datos, en los otros casos, hace poco probable que esta se puede ejecutar. Entonces entran en el limbo de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes donde pueden pasar meses, pudiendo deambular por dichas ciudades. La mayoría obtiene el añorado pasaje a la Península cuando se acepta su solicitud de asilo o cuando, resultando difícil su expulsión, estos centros se colapsan con nuevas llegadas.
 Los valores de solidaridad y defensa de los derechos humanos se expresan tratando con humanidad a dichas personas, no procillamente, no dan su identidad. La admisión de la solicitud de asilo impide la expulsión, y la falta de datos, en los otros casos, hace poco probable que esta se puede ejecutar. Entonces entran en el limbo de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes donde pueden pasar meses, pudiendo deambular por dichas ciudades. La mayoría obtiene el añorado pasaje a la Península cuando se acepta su solicitud de asilo o cuando, resultando difícil su expulsión, estos centros se colapsan con nuevas llegadas.
 Los valores de solidaridad y defensa de los derechos humanos se expresan tratando con humanidad a dichas personas, no proponiendo una imposible legalización de las llamadas expulsiones en caliente. 
Xavier Rius

1 comentari: