dimarts, 31 de març de 2015

EL RETORN DELS SENSE PAPERS A LA SANITAT PÚBLICAL'abril de 2012, cinc mesos després que Mariano Rajoy accedís a la presidència del Govern, i en un context de retallades generalitzades, la ministra de Sanitat, Ana Mato, va anunciar que, com a mesura d'estalvi, s'anava a retirar la targeta sanitària a els immigrants irregulars. I es va afirmar que això permetria estalviar en els dos anys següents uns 500 milions d'euros i acabar amb l'anomenat turisme sanitari. En aquell moment qualsevol estranger empadronat, amb o sense papers, obtenia ple accés a la sanitat pública i alguns dirigents del PP, no només García Albiol, havien criticat el suposat "bonisme" del govern socialista de Zapatero davant la immigració.

Malgrat les diverses matisacions que va fer la ministra els mesos següents, com que, evidentment, qualsevol persona sense papers, continuaria sent atesa a urgències, que es mantindria algun tipus de cobertura sanitària als menors i a dones embarassades, o que també s’atendria de manera continuada aquells que tinguessin alguna malaltia infecciosa, aquesta mesura va ser rebutja per la pràctica totalitat de la professió mèdica, en considerar que, més enllà de consideracions morals, retirar l'accés a l'atenció primària, a la medicació, i al seguiment postoperatori, l'únic que generaria seria col·lapsar les urgències, al marge que moltes patologies no podrien curar-se, generant a la llarga un cost més gran. A més, estadísticament semblava clar que l'estalvi no seria el que s'anunciava, atès que la mitjana d'edat dels immigrants és menor que la de la població espanyola, pel que la seva despesa sanitària és inferior.

Hi havia un cert consens en què s'havien de prendre mesures per acabar amb l'anomenat turisme sanitari, és a dir l'empadronament a Espanya de ciutadans comunitaris o extracomunitaris -com els russos- que podien accedir aquí a la gratuïtat de prestacions que al seu país podien ser de copagament. Però es rebutjava l'exclusió del sistema als immigrants irregulars.

La mesura va entrar en vigor el setembre de 2012, retirant-se 873.000 targetes sanitàries, si bé Euskadi, Catalunya i Andalusia van anunciar que, amb una cobertura menor, mantindrien la targeta sanitària a tots els estrangers empadronats sense permís de residència. En algunes comunitats es va exigir que l'estranger portés ja un temps empadronat per evitar precisament l'anomenat turisme sanitari. Finalment només Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, la Rioja, Madrid, Múrcia i Aragó van aplicar el decret en la seva totalitat.

Després posteriors decisions contradictòries, com anunciar que també s’atendria als malalts greus i crònics, negant això sí, l'accés gratuït a la medicació, o anunciar que als originaris de determinats països amb convenis de seguretat social amb Espanya, se'ls atendria plenament però es remetria les factures al seu país, al setembre de 2013 es va posar en marxa la possibilitat d'accés a la sanitat pública dels estrangers sense permís de residència, pagant 60 euros al mes els d’entre 18 i 64 anys, i 157 els més grans. Opció assequible potser per certs jubilats de l'Est d'Europa que passen part de l'any a Espanya, però no per els immigrants irregulars, molts dels quals ho són, per no haver pogut renovar el seu permís de residència en portar temps a l'atur. També es va exigir que paguessin aquesta pòlissa els familiars reagrupats legalment per estrangers amb papers.

Avui, en un moment que la immigració no és notícia, i com es va veure a les eleccions europees de maig, el discurs polític xenòfob afortunadament no ha arrelat a Espanya, el ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, ha sorprès positivament anunciant el retorn dels immigrants sense papers al Sistema Nacional de Salut. Posteriorment Mariano Rajoy ho ha confirmat, dient que "Sembla més sensat i més raonable que l'atenció primària es faci en els ambulatoris, perquè, entre altres coses, no es col·lapsin les urgències". És a dir ha donat la raó als que negaven l'eficàcia d'aquesta mesura, tant des del punt de vista mèdic com econòmic.

Està per veure encara amb quines restriccions reingressaran al sistema públic els immigrants irregulars, atès que no serà amb els mateixos drets que tenien fins a agost de 2012, i quines mesures continuaran prenent per evitar que ciutadans d'altres països vinguin a aquí a operar-se o tractar-se de determinades patologies. Però aquest cert "turisme sanitari" no justificava l'exclusió a la sanitat d'una població vulnerable com són els immigrants sense papers, ni la mesura que es va prendre el 2012 va significar cap estalvi a la sanitat espanyola.


dissabte, 28 de març de 2015

TEXTO DEFINITIVO DE LOS ARTÍCULOS 510, 510-bis, 511, 512, 515 Y 607 DEL CÓDIGO PENAL QUE CASTIGAN LA INCITACIÓN AL ODIO, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS ÉTNICOS, RELIGIOSOS, MINUSVALÍA, ORIENTACIÓN SEXUAL, ETC, Y LA NEGACIÓN O ENALTECIMIENTO DE DELITOS DE GENOCIDIO O SUS AUTORES


 
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la reforma del Código Penal, ratificando las enmiendas introducidas en el Senado. La próxima semana se publicará en el BOE.
 Pese a que globalmente dicha reforma es un retroceso en muchos aspectos, da cumplimiento a la Decisión Marco 913/2008, del Consejo de la Unión Europea -que debían aplicar los estados en noviembre de 2010- para dar un enfoque penal al racismo, la xenofobia, a la incitación a tales delitos y la difusión de ideas racistas o de exaltación de ideas o regímenes genocidas. Delitos castigados parcialmente en el anterior redactado del artículo 510 (incitación al odio, violencia y discriminación por motivos de raza...) y 607 (aplogía o difusión de ideas genocidas), los cuales fueron devaluados por la Sección Segunda del  Tribunal Supremo por la sentencia 259/2011 sobre la librería Kalki y Círculo de Estudios Indoeuropeos, y por la sentencia 235/2007 del Tribunal Constitucional  (caso Librería Europa) que despenalizó la negación del Holocausto. 

Dichos delitos se introdujeron en el Código Penal en 1995 para evitar el vacío que permitió la absolución de actos de opinión, como las declaraciones en televisión el líder de los Boixos Nois, ya fallecido, Sergi Soto, exaltando a Hitler y llamando a la violencia contra inmigrantes. Así en la reforma parcial del Código Penal de 1995 se tipificó  la difusión de ideas y opiniones xenófobas en el artículo 165 ter, precedente del vigente artículo 510 del Código Penal que se aprobaría medio año después en la reforma completa del Código Penal. También se creó el 607-2, que castigaba “La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados de genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes” que los practicaren. Pero el Tribunal Constitucional anularía parcialmente el 607-2,  revocando la condena al propietario de la librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, con la sentencia 235/2007 al dictaminar que no era delito la negación del Holocausto.  
            Pese a este traspiés, la Fiscalía del Estado creó en el seno de la Fiscalía de Barcelona la figura del Fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, existente ahora en todas las fiscalías provinciales. Pero la tarea de estos fiscales tropezó reiteradamente con un artículo 607-2 devaluado por el Tribunal Constitucional y con la comentada sentencia del Supremó que vació parcialmente de contenido el 510. Vacío que contradecía no solo el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “toda apología del odio racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida”, sino, sobretodo, la Decisión Marco 913/2008, del Consejo de la Unión Europea, ya comentada, que debían aplicar los estados en noviembre de 2010 y exigía dar un enfoque penal al racismo y la xenofobia, considerando la incitación pública a la violencia o al odio, dirigidos contra un grupo o contra un miembro del mismo en relación con la raza, la religión, origen; la difusión de escritos, imágenes u otros soportes de contenido racista o xenófobo; la apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Delitos que según el Acuerdo Marco europeo debían ser castigados con penas de uno a tres años como mínimo y la exclusión de subvenciones a las asociaciones que los cometieran. 
Con el texto aprobado el  jueves dichos delitos quedan castigados en los artículos 510, 510 bis, 511, 512, 515 (asociación ilícita) y 607, parte del cual pasa al 510-1-C que, con un nuevo redactado vuelve a castigar la negación, apología y trivialización de delitos de genocidio. 
Más adelante haré un análisis y valoración de este nuevo redactado, su eficacia penal para castigar y prevenir actos racistas u homófobos, y su eficacia o no, cuando sean recurridos o cuestionados en nombre de la libertad de expresión. De entrada me sorprende la expresión "gravemente" en el 510-1-C. ¿Cómo debe interpretarse "nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan..."?
REDACTADO DEFINITIVO DE LOS ARTÍCULOS 510,  510 bis, 511,  512, 515 y 607 DEL CÓDIGO PENAL

Se modifica el artículo 510, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. (antes artículo 607-2, derogado parcialmente por el Tribunal Constitucional!)

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos,o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.
b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.
Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.
3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.
4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.
5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y detiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.
6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.
En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.»

Doscientos treinta y cuatro. Se introduce un nuevo artículo 510 bis, con la siguiente redacción:
«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal.»


Doscientos treinta y cinco. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:

«1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.
4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.»

Doscientos treinta y seis. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:

«Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años.»

Doscientos treinta y siete. Se modifica el artículo 515, que queda redactado como sigue:
«Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.»ç

 Doscientos cincuenta y seis. Se modifica el artículo 607, quedando redactado del siguiente modo:
 «1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:
  1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros.
 2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149.
3.º Con la pena de prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150.
4.º Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.
5.º Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los numerales 2.º y 3.º de este apartado.»

2. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.»

AGRAVANTE:
Artículo 22 del Código Penal.
Son circunstancias agravantes:
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.
2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad


dijous, 26 de març de 2015

TERTÚLIA A "EL 9TV" SOBRE COMARCA DEL MOIANÈS


Clica aquí per veure al vídeo a El 9TV

Vídeo de la tertúlia del programa De bat a bat, que presenta i modera Jordi Vilarrodà al 9TV, on es tracta de la creació de la nova comarca del Moianès, després de la consulta de diumenge (minut 15), amb la participació de Pep Palau, Vicenç Pasqual, David Oliva i jo mateix. També parlem de l'accident aeri de dimarts, del nou logo de la ciutat de Vic i de les llistes de Plataforma X Catalunya i les altres dues candidatures anti-immigració que es presentaran a la capital d'Osona
Clica aquí i ves al minut 15 per veure debat sobre el Moianès

dimecres, 25 de març de 2015

DEVOLUCIONES EN CALIENTE Y LA FALACIA DEL DERECHO DE ASILO, tras aprobación texto definitivo en el SenadoTras barajarse diversos redactados, el Senado aprobó el 12 de marzo la modificación de la Ley de Extranjería que pretende legalizar las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, mediante una enmienda del Grupo Popular presentada en el trámite del Senado de la Ley de Seguridad Ciudadana. Un procedimiento que ha evitado que organismos como el Consejo de Estado, que analizan los anteproyectos de ley antes de remitirse a la Cortes, se tuvieran que pronunciar sobre este añadido a la ley de Seguridad Ciudadana, que modifica la ley de Extranjería, afecta a la de Asilo, relativiza el concepto de frontera y pretende legalizar un uso indeterminado de fuerza, la omisión de socorro a personas heridas en territorio español, además de  no dar seguridad jurídica a los agentes de la Guardia Civil, dado que continuarán vulnerando la ley. Y es que aporrear o llevarse en volandas a una persona herida y entregarla sin identificarla previamente a soldados marroquíes, no cabe en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

Fue precisamente tras la imputación por parte del Juzgado número 2 de Melilla del Coronel de la Guardia Civil de dicha ciudad, por las devoluciones realizadas al margen de la ley, y con participación de soldados marroquíes (leer texto auto completo de imputación), que el Ministerio del Interior decidió buscar una fórmula que diera cobertura legal a dicha práctica. Posteriormente a la presentación de la enmienda, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta  imputó a 16 guardias civiles por su actuación en la playa del Tarajal, junto al espigón en el que termina la valla, donde murieron ahogados hace un año quince inmigrantes repelidos con material antidisturbios mientras nadaban. Y días más tarde fueron imputados otros ocho agentes por su actuación en la valla de Melilla el 5 de octubre. Además se está tramitando la querella presentada por Renaud Taffou Nyam “Belletti” que, tras saltar y llegar al Centro de Estancia Temporal de Melilla, donde se alberga durante meses a los que llegan, puso una querella en el Juzagado de Melilla, aportando imágenes gravadas por él mismo encaramado en una de las vallas en una anterior tentativa de salto, en la que se muestra claramente la actuación de la Guardia Civil.  Belletti, que hace un mes fue trasladado al CIE de Barcelona para ejecutar su expulsión, fue puesto en libertad ayer al acceptarse su solicitud de asilo.

La manera que se aplican estas devoluciones consiste en entregar por la fuerza a soldados marroquíes, que en ocasiones están en territorio español entre la segunda y tercera valla, a los que quedan atrapados entre las mismas, y a aquellos que habiendo saltado ya las tres, son capturados por la Guardia Civil mientras corren hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Hecho que el ministro Jorge Fernández Díaz justificó diciendo que la línea fronteriza no se traspasa en las vallas, sino tras superar los guardias civiles que las custodian. Una vez son capturados, incumpliendo la ley de Extranjería, que obliga a identificarlos y entregarlos a la policía nacional competente para expulsarlos, ante la que podrían solicitar asilo, estén o no heridos, voluntariamente, a porrazos o llevados en volandas, son entregados a soldados marroquíes.
    
Si bien el Partido Popular cuando anunció la enmienda, hizo público un redactado que decía se atendería a los que resultasen heridos al caer, y si era preciso serían trasladados a un centro sanitario sin aplicarles ya la llamada devolución en caliente, posteriormente, el en texto se eliminó dicho aspecto, pero se añadió otro que comprometía al Ministerio del Interior a aprobar un protocolo de actuación. Protocolo que debería delimitar qué tipo de fuerza se pude aplicar, la atención a los heridos, el espacio tras la tercera valla en que la que la Benemérita puede capturar-los y qué ocurre con los que soliciten asilo.

Pero en el texto aprobado definitivamente por el Senado se retiró este punto relativo a la aprobación del protocolo, por lo que pese a que de hecho exista ya algún protocolo, al no tener rango jurídico, no podrá recurrirse. El texto aprobado sólo dice que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal”. No aclara qué tipo de fuerza se puede ejercer, ni dónde termina el espacio en el que se podrá ejecutar. En la disposición se añade que se respetará la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional –derecho de asilo-, y que se habilitará en los puestos fronterizos oficinas para solicitar acogerse al mismo. Y coherentemente con ello el ministró inauguró hace unos días en Melilla la oficina para solicitar dicho derecho en el puesto fronterizo.

Con ello el Ministerio ha pretendido acallar las críticas de diferentes responsables europeos, entre ellos, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks,  que dijo que el texto "no se ajusta a la legislación ni de la Unión Europea, ni del Consejo de Europa, ni de la ONU" en materia de fronteras y asilo. También se pronunció en contra la comisaria europea, Cecilia Malmström, que advirtió que dicha práctica vulnera diversas normativas. Y tras la aprobación del texto definitivo El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha emitido un comunicado en el que más allá de sus discrepancias con la enmienda aprobada, "considera que su puesta en práctica exige ahora un marco procedimental claro para la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la suspensión inmediata de las devoluciones automáticas", es decir el protocolo que se anunciaba un anterior redactado del texto, y que el mismo tenga rango normativo.

El añadido que de se crearan en los pasos fronterizos oficinas para solicitar asilo o protección internacional es innecesario, dado que desde la aprobación de la primera ley de asilo, en 1984, cualquier extranjero que accede a un puesto fronterizo español, puede manifestar allí que pide acogerse a este derecho. Aceptación a trámite de la solicitud que sí ha funcionado en los aeropuertos de Barajas o el Prat, pero no en Ceuta y Melilla, dado que los policías españoles del puesto fronterizo hacían caso omiso de la petición de aquellos a los que los agentes marroquíes les permitían salir de Marruecos. La dificultad en solicitar asilo en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla es que los agentes marroquíes no dejan salir de Marruecos por el paso habilitado a los originarios de países en conflicto como Mali, Somalia o Eritrea –los cuales no tiene más remedio que saltar la valla- pero en cambio sí a los ciudadanos de Siria que salen legalmente de Marruecos y piden acogerse a este derecho al policía español del puesto fronterizo. Aprobar que se habilitaran nuevas oficinas, no significa cambio alguno, ni que los que intentan acceder a Ceuta y Melilla procedentes de países en conflicto lo tengan más fácil para solicitarlo.

Esta supuesta legalización de la devolución en caliente vulnera además la legislación de asilo, dado que aquellos que saltando la valla entran en España y son capturados por la Guardia Civil no pueden formalizar su petición y son devueltos inmediatamente por la fuerza, se ignora el artículo 17-2 de la ley de Asilo, que dice no será sancionada la entrada ilegal cuando haya sido realizada por personas que reúnen los requisitos de la protección internacional, los cuales no serán expulsados hasta que se inadmita a trámite o se rechace su solicitud.


Pero al margen de legalismos, el debate político sobre esta cuestión se ha realizado en España descontextualizandose de la situación de conflicto en diversos países del Próximo Oriente y África, y de situaciones, como la guerra civil en Libia que ha expulsado hacia Europa a los originarios de otros países estaban allí. Y el hecho que a Ceuta y Melilla hayan llegado en 2014 en saltando las vallas o por mar 6.734 personas, en un momento que apenas llegan pateras a Andalucía, es una cifra irrisoria frente al cuarto de millón de irregulares llegados a las costas de Europa, el 80% de los cuales lo han hecho en barco o patera por Italia. Y en Italia o Malta no se habla de asalto sus fronteras, sino de crisis humanitaria y de la insuficiente solidaridad de las instituciones europeas.  
Xavier Rius 


 TEXTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA APROBADA EL JUEVES EN EL SENADO, QUE MODIFICA LA LEY DE EXTRANJERÍA, LEGALIZANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE.

Como se ve se ha eliminado el punto 4 que preveía la aprobación de un protocolo de actuación:

"Modificación, de resultas de la cual la redacción propuesta para el apartado 1 de la disposición final primera (nueva) del Proyecto de Ley Orgánica pasa a ser la siguiente:
«1. Se adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con la siguiente redacción:
Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla.
1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.
3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.»
(...) La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2015, excepto la disposición adicional 1 (Devolución en caliente) que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE
SE HA ELIMINADO EL PUNTO 4  QUE COMPROMETÍA A INTERIOR A APROBAR UN PROTOCOLO FIJANDO QUE FUERZA SE PUEDE USAR Y QUIÉN PUEDE ESTAR O NO EN EL ESPACIO ESPAÑOL ENTRE VALLAS EN EL QUE AHORA ACTUA LA GENDARMERÍA Y EJÉRCITO MARROQUÍ. Este era su redactado:
"4) El Ministerio del Interior aprobará un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos.»"

   
 Foto feta per Jaume Almirall des de la banda marroquí a Melilla

dimarts, 24 de març de 2015

EN LLIBERTAT RENAUD NYAME BELLETTI, DESPRÉS D'UN MES INTERNAT AL CIE DE BARCELONA. Ell va posar una querella contra la Guàrdia Civil per les devolucions en calent aportant imatges gravades per ell des de dalt de la tancaAquest migdia, en complir-se un mes de l'ingrés al CIE de Barcelona, ha quedat en llibertat el subsaharià Renaud Nyame-Belletti i s'ha suspès la seva ordre d'expulsió. 
Belletti va agafar notorietat, després d'haver denunciat a la Guàrdia Civil al jutjat de Melilla per les devolucions en calent, gravades per ell mateix des de dalt de la tanca de Melilla el passat 1 de maig. La denúncia, aportant imatges de com actua la Guàrdia Civil amb l'ajut de soldats i policies marroquins que actuen en l'espai entre les tres tanques, dins territori espanyol, la va presentar després d'aconseguir saltar sense ser capturat setmanes més tard.  
Un cop al Centre d'Estància Temporal d'Immigrants de Melilla va rebutjar les propostes de la policia i la Guàrdia Civil, que segons denuncià, li va dir que si els passava informació de com s'organitzen els salts de la tanca li donarien permís de residència.
Al cap de sis mesos de ser a Melilla, quan ja tenia el passi per anar (sense papers) a la Península i era al ferry, se'l va fer baixar del vaixell sense deixar-li abandonar Melilla. I ara fa un mes va ser traslladat al Centre d'Internament de Barcelona per expulsar-lo.

Fa una setmana el seu advocat, Andrés Garcia Berrio, el president de l'associació Prodein, José Palazón, i la fotoperiodista Teresa Palomo -parella de Belletti- van denunciar en una roda de premsa a Barcelona i en diversos actes la seva situació i la querella criminal presentada per les devolucions en calent.
El motiu legal pel que ha estat alliberat avui és que s'ha acceptat a tràmit la seva sol·licitud d'asil.
                     
 Fragment del vídeo gravat per Renaud Nyame-Belletti des de dalt de la tanca

 S'ha de dir que a causa de la il·legalitat de las anomenades devolucions en calent, està imputat pel Jutjat número 2 de Melilla, el Coronel Jefe de la Guardia Civil d'aquella ciutat. Després d'aquesta imputació, el Partit Popular va introduir una esmena en el tràmit de la Llei de Seguretat Ciutadana al Senat, per la que es modifica la Llei d'Estrangeria i "legalitza" l´ús de la força per retornar al Marroc, sense aplicar els requisits de la mateixa llei, a aquells que salten les tanques. Posteriorment a la presentació de l'esmena, el Jutjat de Instrucció número 6 de Ceuta  va imputar a 16 guàrdies civils per la seva actuació a la platja del Tarajal, al costat de l'espigó on acaba la tanca, on van morir ofegats fa un any quinze subsaharians als que la Guàrdia Civil va llençar pilotes de goma o de fum mentre nedaven. I uns dies més tard van ser imputats altres 5 agents per la seva actuació a la valla de Melilla el 5 d'octubre.
José Palazón i Teresa Palomo, en un dels actes de la setmana passada a Barcelona denunciant el cas.Alguns articles meus a El Periódico sobre Ceuta, Melilla, els CETI i la valla:

diumenge, 22 de març de 2015

"NOSALTRES HEM FET ELS DEURES, ARA LI TOCA AL GOVERN ENVIAR LA LLEI AL PARLAMENT", DIU DIONÍS GUITERAS, ALCALDE DE MOIÀ. Els 10 alcaldes mostren la seva satisfacció per la victòria del sí als deu municipisL'alcalde de Santa Maria d'Oló, Ramon Vilà, l'últim en arribar amb el resultats, es rebut amb aplaudiments a la seu del Consorci
 El deu alcaldes s'abracen

El sí ha guanyat als 10 municipis del Moianès. La majoria dels ciutadans, doncs, han votat a favor que aquest territori es constitueixi com a comarca. Ara el Lluçanés farà un procés similar.
5.146 persones han votat dels 10.861 electors cridats a les urnes. On la participació ha estat més alta és Collsuspina amb un 68,48%. A Sant Quirze Safaja és on menys ciutadans han votat, amb un 31, 31%. La participació global ha estat del 47,37%, amb 4.147 sí, i 841 no
.
La participació per municipis és la següent: A Calders, 41,26% (335); a Castellcir, 46,54% (262); a Castellterçol, 43,40% (871); a Granera, 59,46% (44); a L'Estany, 63,74% (225); a Moià, 45,74% (2.180); a Monistrol de Calders,45,21% (274); a Santa Maria d'Oló, 67,22% (611), a Sant Quirze Safaja, 31,31% (155) i a Collsupina 68,48% (189).

Aquests són els resultats finals:
- Calders: 281 sí / 51 no / 1 blanc / 2 altres
- Castellcir: 237 sí / 23 no/ 1 blanc
- Collsuspina: 95 sí / 84 no / 7 blanc
- Castellterçol: 629 sí / 227 no / 16 blanc / 8 altres
- Monistrol de Calders: 178 sí / 84 no / 4 blanc / 7 altres
- L’Estany: 195 sí / 18 no / 9 blanc / 3 altres
- Granera: 42 sí / 2 no
- Sant Quirze Safaja: sí 136 / 16 no / 3 blanc
- Santa Maria d’Oló: 326 sí / 266 no / 11 blanc / 8 altres
- Moià: 2.028 sí / 70 no / 42 blanc / 40 altres
Un cop ha arribat l'alcalde de Santa Maria d'Oló, s'ha fet una roda de premsa en la que han intervingut els deu alcaldes que han mostrat la importància d'haver anat pelgats, han recordat les persones, alcaldes, regidors i entitats que durant 20 anys han lluitat per aconseguir que el Moianès esdevingués comarca.  
Ha tancat les intervencions l'alcalde de Moià i president del Consorci del Moianès, Dionís Guiteras, que ha dit que "nosaltres hem fet els deures, ara cal que ho faci el Govern i envii la llei al Parlament per tal que pugui aprovar-se ja!".  
La propera setmana tots els ajuntament faran plens municipals per ratificar o nova loluntat d'integra-se a la nova comarca, i en haver guanya el sí a tots, no hi ha dubte que tots els plenaris hi donaran suport.


Els deu alcaldes i alcaldesses i el personal del Consorci brinden després de la roda de premsa
Dionís Guiteras, alcalde de Moià ha demanat al Govern que faci els deures i enviï la llei al Parlament ja.
l'alcalde de Calders, Lluís Cerarols


Maties Ponsa, alcalde de Monistrol de Calders


Oriol Batlló, alcalde de Collsuspina, municipi on la participació ha estat més alta i el resultat més ajustat
Carles Ibáñez, alcalde de Castellcir
Carme Tantiñà, alcaldessa de Castellterçol

Ramon Banús, alcalde de Sant Quirze Safaja
Pere Genesca, alcalde de Granera

Salvador Tresserra, alcalde de l'Estany que animat al Lluçanès a constituir-se en comarca
Ramon Vilà, alcalde de Santa Maria d'Oló, on fa uns anys es va votar majoritàriament en contra d'integrar-se al Moianès i avui el sí s'ha imposat.

MOLTA PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA SOBRE LA COMARCA DEL MOIANÈS. RESULTATS: EL SÍ GUANYA A TOTS ELS POBLES AMB 4.147 SÍ, 841 NO, I EL 47,37% DE PARTICIPACIÓ

RESULTATS: EL SÍ GUANYA A TOTS ELS POBLES AMB 4.147 SÍ, 841 NO, I EL 47,37% DE PARTICIPACIÓ (Clica aquí per anar als resultats)
Imatge de les votacions d'aquesta tarda a Moià


(Clica aquí per anar als resultats)
Imatge d'un dels actes informatius a Moià
Avui està havent-hi molta participació la consulta popular sobre si el Moianès ha de ser o no comarca. Els ciutadans de Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja, Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló, l'Estany, Granera i Collsuspina estan convocats demà a les urnes per decidir si es volen constituir-se com a comarca . El procés no és vinculant, però hi ha el compromís del Govern que si guanya el sí, es tirarà endavant. l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras confia que el resultat serà "irrefutable". Actualment, els municipis estan distribuïts en tres comarques: Bages, Osona i Vallès Oriental. I un cop celebrada la consulta els plens muncipals de cada ajuntament haurà d'aprovar si vol o no formar part de la nova comarca que haurà de tenir continuïtat territorial i podria passar que Granera digui que sí, però Castellterçol que no, trencant la continuïtat física de la comarca.

dissabte, 21 de març de 2015

600 PERSONES ES MANIFESTEN A LA VERNEDA CONTRA EL RACISME I LA ISLAMOFÒBIA I PEL TANCAMENT DEL CASAL TRAMUNTANA


Unes sis-centes persones s'han manifestat aquesta tarda al barri de la Verneda de Barcelona en el marc del dia internacional contra el racisme i la islamofòbia, que s'han convocat manifestacions a prop d'un centenar de ciutats europees. A Barcelona s'ha fet a la Verneda per demanar també el tancament del neonazi, identitari o socialpatriota, Casal Tramuntana, que després d'estar més de dos anys al carrer Independència, es van traslladar aquest estiu al carrer Alcalá de Guadaira, prop la Rambla Guipúscoa, al mateix districte de Sant Martí i el Clot.   
La manifestació ha començat deu minuts abans de les sis de la tarda, i entre els manifestants hi havia representants, diputats i regidors d'ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, i de nombroses entitats del barri. En arribar a uns cent cinquanta metres de la seu de Tramuntana, on hi havia un cordó de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, s'ha llegit un manifest denunciant el creixement de la islamofòbia i el racisme a Europa, continuant la manifestació fins el Centre Cultural Islàmic del Clot, on s'ha aturat per llegit un altre manifest, i ha acabat a la Farinera del Clot on s'han fet diversos parlaments i s'ha llegit el manifest general de campanya i un altre contra l'homofòbia.

Fotos agafada de twitter


(Fotos obtingudes de twitter)


MANIFEST DE L'ACTE A BARCELONA

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, espai format per més de 400 entitats de tota mena, convoca una manifestació a Barcelona aquest dissabte 21 de març, dins el marc de la jornada internacional contra el racisme.
Enguany, hi haurà més manifestacions que mai, a desenes de ciutats arreu d’Europa i més enllà. Es preveu que la protesta més important sigui la d’Atenes, d’on va sortir la crida per a aquesta jornada l’octubre passat, en una trobada internacional de moviments unitaris contra l’extrema dreta i la xenofòbia. A Londres, els moviments també porten mesos preparant la que tot indica que serà una manifestació important i diversa. Al llarg de les últimes setmanes, s’ha forjat un nou espai unitari a França contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia —per exemple, amb un acte massiu contra la islamofòbia el passat 6 de març a París— i hi ha una vintena de convocatòries a l’estat francès per al 21-M. Per últim, es destaca la manifestació central d’Alemanya, a Berlín, que s’emmarca dins les grans protestes dels últims mesos contra el moviment islamòfob, ple de feixistes, Pegida. Al final d’aquesta nota reproduïm la llista actual de convocatòries.
A Catalunya, la manifestació passarà pel districte de Sant Martí, on als lemes generals de la protesta s’afegeix la crida per al tancament del centre nazi, “Casal Tramuntana". Els moviments veïnals i socials del Clot el van fer fora del seu barri; ara el teixit social de la Verneda fa palès que no vol un local nazi allà, ni enlloc.
La manifestació de Barcelona forma part de la campanya que impulsa UCFR, amb moltes altres entitats, #StopIslamofòbia. També és un pas en la campanya per netejar els ajuntaments de feixistes a les eleccions municipals del proper maig.

Manifestació contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia #TanquemElTramuntana, Dissabte 21 de març, 17,30h

Rambla Guipúscoa/Carrer Cantàbria, Metro Sant Martí (L2), Barcelona.
Crida per la mani i per #StopIslamofòbia
Esdeveniment a Facebook


divendres, 20 de març de 2015

VOX RECURRE A FALSAS NOTICIAS ISLAMÓFOBAS, ALS ESTILO DE PxC PARA OBTENER ECO EN LOS MEDIOS EN LA CAMPAÑA ANDALUZAAnte las malas previsiones electorales de VOX, que fracasó con su discurso contra el estado autonómico en las elecciones europeas de hace un año, intenta ahora sacar rédito en las elecciones andaluzas de 2015 de la islamofobia con noticias inventadas sobre la supuesta islamización de Andalucía, con la conversiónde la catedral-mezquita de Córdoba y la Giralada de Sevilla, en mezquitas para el uso exclusivo del culto islámico y favorecer que dos millones de muslmanes se vengan a vivir a Andalucía para reencontarse con su cultura. Una noticia falsa en la misma línea que ha hecho en diversas ocasiones Plataforma x Catalunya (PxC).
Por dicho panfleto se condenó al dirigente de PxC que lo editó, pero finalmente la Audiencia lo absolvió al considerar que se veía claramente que era una octavilla irónica, que encajaba con la crítica legítima y la libertad de expresión.
En 2010 Anglada presentó como suyo el libro "Sin mordazas y sin velos", escrito, según Enrique de Diego por el ex socialista sevillano, José Enrique Rosendo, que comenzaba con los intentos del PSOE y PP de pactar gobierno con un partido islamista español.
Posteriormente, en las municipales de 2011 PxC editó un vídeo, en el que ya se de decía que lo hacía PxC, en el que anunciaba la islamización de Catalunya y la imposición del burka si se votaba a los otros partidos.
El ex-juez Francisco Serrano es el candidato de VOX a la presidencia de la Junta.


Vídeo electoral de VOX realizada esta semana en el que anuncia que el gobierno andaluz de coalición del PSOE y Podemos entrega la Mezquita de Córdoba y la Giralda a los musulmanes y que dos millones de musulmanes regresarán a Al-Ándalus.
Vídeo de PxC anunciando la islamización de Catalunya si no se les vota
Octavilla falsa repartida por PxC en 2007

dijous, 19 de març de 2015

CONVOCADES CONCENTRACIONS CONTRA EL RACISME I LA ISLAMOFÒBIA DISSABTE ARREU D'EUROPA. A Barcelona es farà a la Verneda pel tancament de Tramuntana

 Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, espai format per més de 400 entitats de tota mena, convoca una manifestació a Barcelona aquest dissabte 21 de març, dins el marc de la jornada internacional contra el racisme.
Enguany, hi haurà més manifestacions que mai, a desenes de ciutats arreu d’Europa i més enllà. Es preveu que la protesta més important sigui la d’Atenes, d’on va sortir la crida per a aquesta jornada l’octubre passat, en una trobada internacional de moviments unitaris contra l’extrema dreta i la xenofòbia. A Londres, els moviments també porten mesos preparant la que tot indica que serà una manifestació important i diversa. Al llarg de les últimes setmanes, s’ha forjat un nou espai unitari a França contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia —per exemple, amb un acte massiu contra la islamofòbia el passat 6 de març a París— i hi ha una vintena de convocatòries a l’estat francès per al 21-M. Per últim, es destaca la manifestació central d’Alemanya, a Berlín, que s’emmarca dins les grans protestes dels últims mesos contra el moviment islamòfob, ple de feixistes, Pegida. Al final d’aquesta nota reproduïm la llista actual de convocatòries.
A Catalunya, la manifestació passarà pel districte de Sant Martí, on als lemes generals de la protesta s’afegeix la crida per al tancament del centre nazi, “Casal Tramuntana". Els moviments veïnals i socials del Clot el van fer fora del seu barri; ara el teixit social de la Verneda fa palès que no vol un local nazi allà, ni enlloc.
La manifestació de Barcelona forma part de la campanya que impulsa UCFR, amb moltes altres entitats, #StopIslamofòbia. També és un pas en la campanya per netejar els ajuntaments de feixistes a les eleccions municipals del proper maig.

Manifestació contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia #TanquemElTramuntana, Dissabte 21 de març, 17,30h

Rambla Guipúscoa/Carrer Cantàbria, Metro Sant Martí (L2), Barcelona.
Crida per la mani i per #StopIslamofòbia
Esdeveniment a Facebook
Cartell en PDF


Unitat Contra el Feixisme i el Racisme Barcelona, 19 de març de 2015

Convocatòries internacionals per al 21 de març


(Detalls fins al 19/03/15, 11h)
Catalunya

UCFR

Barcelona - Sant Martí, 17,30h


Manresa -  UCFR Bages, 12,30h
Euskal Herria/Basque Country

Gasteiz/Vitoria

Gora Gasteiz, Rally:dimecres, 18 de març de 2015

PRESENTACIÓ A BARCELONA DE LA NOVEL·LA NEGRA "LA LUZ DEL ESTALLIDO" DE M. PAJARES. l'inspector d'homicidis Samuel Montcada investiga l'assassinat de l'ex-líder (destituït) d'un partit ultra a Barcelona. Inicialment se sospita d'un antifa que la nit abans l'amenaça a la porta d'un local ultra o identitari del barri del Clot

Intervindran a l'acte Alba Cuevas, directora de SOS Racisme, l'historiador Xavier Casals, Miguel Pajares i jo mateix.  Es farà a les 19h  a l'Aula 1 del CCCB (Montalegre, 5 de Barcelona)  
L'acte no pretén ser només la presentació d'una novel·la negra ambientada en l'extrema dreta, sinó també un debat sobre aquest grups dits ultres o identitaris, el racisme, i com creixen en moments de crisis com l'actual.

"La luz del estallido" se situa en el gènere de novel·la negra o policíaca. I tracta de l'extrema dreta catalana i espanyola i els grups xenòfobs o identitaris. El protagonista és l'inspector d'homicidis de Barcelona dels Mossos d’Esquadra, Samuel Montcada, que també va protagonitzar l'anterior novel·la de Pajares, Cautivas.
Aquí Montcada investiga l'assassinat del fins fa poc líder del principal grup ultra de Catalunya, Mateu Estrada, que ha estat destituït. I inicialment se sospita d'un antifeixista que el dia anterior el va amenaçar a la porta d'un local ultra del barri del Clot. No obstant això no li quadrarà a l'inspector Montcada. 
A la novel·la hi apareixen líders d'un fictici i fragmentat món ultra, algun dels quals se l'acusa de ser infiltrat dels serveis secrets, un altre és editor i té les oficines a un municipi del Baix Llobregat, uns altres tenen un local al Clot, en un moment que líder del principal grup ultra és assassinat després d'haver estat apartat o destituït per les seves maneres de fer. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.

Ves a l'event de Facebook de l'acte 

dimarts, 17 de març de 2015

EL PARTIDO x LA LIBERTAD (PxL) Y ESPAÑA2000 EVITARÁN COMPETIR ELECTORALMENTE. E2000 se presentará en Alcalá donde tiene un concejal y PxL en otros de Madrid y otras comunidades. La candidata de PxL en Portugalete imita a Rivera desnudándose. En Vic competiran 3 listas salidas de PxC

Tras els fracaso de las listas y partidos ultras, islamófobos, identitarios y/o socialpatriotas en la pasadas elecciones europeas, en las que algunos como PxC, PxL o España 2000 decidieron no presentarse, éstas y el resto de fuerzas de la llamada área identitaria se preparan para las elecciones muncipales de mayo. 
Mientras en Catalunya, dónde Plataforma x Catalunya obtuvo 67 concejales en 2011, PxC ya anunciado ya que se presentará en más de 80 municipios, debiendo competir con Josep Anglada y Plataforma Vigatana en Vic y la independentista e islamófoba "SOM catalans", que impulsa el ex responsable de Relaciones Internacionales de PxC, Enric Ravello, en otros comunidades tanto España 2000, que tiene 5 concejales, y el partido X la Libertad (asociados a PxC) han decidido no competir. Es decir no presentar listas ambos apartidos en un mismo municipio, según me ha confirmado el presidente de España 2000, José Luis Roberto. Plataforma X Catalunya ha impulsado la implantación en Catalunya y España -con PxL- del movimiento islamófobo, PEGIDA, sin mucho éxito, y se ha personado en las querellas contra Jordi Pujol

De momento parece claro que el Partido x la Libertad (PxL), que preside José M Ruiz Puerta, presentará candidaturas en diversos municipios de Madrid, pero no en Alcalá de Henares donde España 2000 volverá a presentar a su concejal, Rafa Ripoll. España 2000 presentará diversas candidaturas en la Comunidad Valenciana, mientras PxL, además de Madrid lo hará, como mínimo, en Castilla León, Andalucía y el municipio vasco de Portugalete.
La candidata de PxL en Portugalete, la periodista Yolanda Couceiuro Morín, editora o propietaria de Minuto Digital, ya ha lanzado su cartel de campaña en el que imita a Albert Rivera de Ciutadans hace diez años, cuando apareció desnudo en el cartel de campaña. Y sin aclarar si tienen o no el apoyo del sindicato ultra, Manos Limpias, añaden este nombre a su candidatura
Está por ver cuántas candidaturas presentaran los grupos de La España en Marcha: La Falange-FE y Alianza Nacional, y Democracia Nacional, que en principio actualmente, pese a tener unidad de acción con La España en Marcha, no pertenece a la misma. Tampoco se sabe si el MSR que tiene un concejal en Heras de Ayuso (Guadalajara) se presentará tras la ruptura del partido de hace medio año y la marcha de algunos de sus dirigentes. Tampoco se han definido grupos como Alternativa Española (AES)Yolanda Couceiro Morín, imitando a Rivera de Ciutadans

José M Ruiz Puerta  (imagen superior) de PxL, que se presentará diversos municipios madrileños, no competirá en ningún municipio de la comunidad de Madrid con España 2000, que  tiene el concejal  Rafa Ripoll en Alcalá de Henares (foto inferior)
En Vic competiran las listas de Anglada, PxC i SOM catalans
E Gallego (cabeza de lista) y E Ravello, de SOM Catalans. Ravello era responsable de Relaciones Internacionales de PxC
Josep Anglada y Marta Riera, por Plataforma Vigatana, ambos expulsados de PxC
Joan Carles Fuentes, imputado por conspiración para atentar contra cargo público (el supuesto intento de provocar un accidente de tráfico a Anglada con un camión contratado a tal efecto) encabezará la lista de PxC